SSH clone GitHub Gist

Wafer Li ... 2016-10-14 GitHub
  • GitHub
  • 旧文仓库
小于 1 分钟

tags: - GitHub - 旧文仓库


GitHub 会默认拒绝其 默认给出的 Gist SSH 链接。

使用如下格式的链接来进行 Gist SSH clone。

git clone git@github.com:gist_id.git
1